Mention279114

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Ако не можете да обясните нещо на едно дете, то това значи, че вие самият не го разбирате. (bg)
so:isPartOf https://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%89%D0%B0%D0%B9%D0%BD
Property Object

Triples where Mention279114 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation263153 qkg:hasMention
Subject Property