Mention284834

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text İnsan eşitdikləri və dedikləri ilə deyil, zəhməti və yaradıcılığı ilə kamilləşər. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention284834 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation268617 qkg:hasMention
Subject Property