Mention288253

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn. (vi)
so:isPartOf https://vi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Không nguồn (vi)
qkg:hasContext qkg:Context141864
Property Object

Triples where Mention288253 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation271901 qkg:hasMention
Subject Property