Mention288255

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Dahilik ilə axmaqlıq arasındakı fərq, dahiliyin sərhədlərinin olmasıdır. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention288255 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation271901 qkg:hasMention
Subject Property