Mention299321

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Əgər Allah hər şeyi yaradıbsa, deməli, Allah pisliyi də yaratmışdır, çünki o mövcuddur. Amma bizi əməllərimiz müəyyənləşdirir, bəs onda Allah pisdir? (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention299321 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation282443 qkg:hasMention
Subject Property