Mention300620

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nacjonalizm nie jest niczym innym jak próbą usprawiedliwienia, za pomocą idei, militaryzmu i agresji. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context147923
Property Object

Triples where Mention300620 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation283695 qkg:hasMention
Subject Property