Mention308991

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nikt, komu drogie są wartości kultury, nie może nie być pacyfistą. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context152072
Property Object

Triples where Mention308991 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation291656 qkg:hasMention
Subject Property