Mention319984

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Naszym celem musi być wyzwolenie się… poprzez rozszerzenie kręgu współczucia na wszystkie żywe istoty i na cały cudowny świat natury. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention319984 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation302144 qkg:hasMention
Subject Property