Mention321760

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Co naprawdę mnie interesuje, to czy Bóg mógł stworzyć świat w inny sposób. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context158392
Property Object

Triples where Mention321760 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation303835 qkg:hasMention
Subject Property