Mention324188

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Déu ens ha fet perfectes i no escull els capacitats sinó que capacita els escollits. Fer o no fer, només depèn de la nostra voluntat i perseverança. (ca)
so:isPartOf https://ca.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Citacions (ca)
Property Object

Triples where Mention324188 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation306127 qkg:hasMention
Subject Property