Mention329461

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Mən dahi olmamaq üçün həddindən artıq dəliyəm. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention329461 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation311154 qkg:hasMention
Subject Property