Mention330678

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Bir xətanı ikinci dəfə təkrar etməyən ən mükəmməl insandır. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention330678 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation312351 qkg:hasMention
Subject Property