Mention330718

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Dəniz xəstəliyini məndə dəniz yox, insanlar törədir. Ancaq qorxuram, çünki, elm hələ bu xəstəliyə bir çarə tapmamışdır. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention330718 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation312387 qkg:hasMention
Subject Property