Mention331256

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Cazibə qanunları aşiq olanların uçuşuna təsir etmir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention331256 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation312897 qkg:hasMention
Subject Property