Mention331967

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Una vida tranquil·la i modesta dóna més felicitat que la recerca de l'èxit lligada amb un malestar constant. (ca)
so:isPartOf https://ca.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Citacions (ca)
qkg:hasContext qkg:Context163348
Property Object

Triples where Mention331967 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation313568 qkg:hasMention
Subject Property