Mention33219

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Yaşaya biləcəyimiz ən gözəl şey sirr hissidir. Heç vaxt bu hissi yaşamayan, düşünməyən insan ölü bir insana bənzəyir və onun gözləri bağlıdır. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention33219 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation31079 qkg:hasMention
Subject Property