Mention335710

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Səhv etməyən insan yoxdur; insanlıq bütün səhvləri qəbul etmək və onları düzəltməklə yaranır. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention335710 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation317122 qkg:hasMention
Subject Property