Mention34121

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Dünyanı güclə saxlamaq olmaz. Buna yalnız dərk etməklə nail olmaq olar. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention34121 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation31929 qkg:hasMention
Subject Property