Mention343853

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Pusty żołądek nie jest dobrym doradcą politycznym. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention343853 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation324870 qkg:hasMention
Subject Property