Mention348587

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Dünyada bir nəfər dahi uşaq bədbəxt qaldığı müddətcə, böyük icadlar və irəliləmələr yoxdur. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention348587 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation329401 qkg:hasMention
Subject Property