Mention351040

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Im więcej dany kraj produkuje broni, tym mniej bezpieczny się staje – ten, kto ma broń, stanowi cel ataku. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context172823
Property Object

Triples where Mention351040 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation331744 qkg:hasMention
Subject Property