Mention354260

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Həyat yalnız iki şey üçün gözəldir; riyaziyyatı kəşf etmə və öyrətmə. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention354260 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation334800 qkg:hasMention
Subject Property