Mention355362

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Hər müharibə insanlığın irəliləməsini maneə törədən pislik zəncirinə bir halqa əlavə edər. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention355362 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation335849 qkg:hasMention
Subject Property