Mention36369

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Ancaq başqaları üçün yaşanılan həyat,yaşamağa dəyər həyatdır. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention36369 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation33948 qkg:hasMention
Subject Property