Mention365139

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Kur është në pyetje morali, shkolla s'mund të ndihmojë shumë. (sq)
so:isPartOf https://sq.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Thënie (sq)
Property Object

Triples where Mention365139 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation345169 qkg:hasMention
Subject Property