Mention372546

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Cəmiyyətdə hakim olan xurafata zidd fikirləri sakitcə ifadə etməyə çox az adam qadirdir. İnsanların əksəriyyəti hətta belə bir fikir formalaşdıra bilmirlər. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention372546 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation352216 qkg:hasMention
Subject Property