Mention374431

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Per aconseguir amb total seguretat una resposta favorable d'algú, el millor que es pot fer és oferir-li alguna cosa per a l'estómac, en comptes de per al cervell. (ca)
so:isPartOf https://ca.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Citacions (ca)
Property Object

Triples where Mention374431 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation354020 qkg:hasMention
Subject Property