Mention374789

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Biz gerçəkliyi dərk etmək cəhdimizlə bağlı saatın mexanizmini öyrənməyə çalışan adamı xatırladırıq. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention374789 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation354367 qkg:hasMention
Subject Property