Mention377862

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Dzisiejszemu światu jest potrzebna nie tyle energia termojądrowa, ile raczej energia zamknięta w ludzkim sercu, którą trzeba wyzwolić. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
qkg:hasContext qkg:Context185955
Property Object

Triples where Mention377862 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation357305 qkg:hasMention
Subject Property