Mention377989

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text A moderna antropoloxía dinos, a través de investigacións comparativas das chamadas culturas primitivas, que o comportamento social dos seres humanos pode diferir grndemente, dependendo dos esquemas culturais que prevalezan e dos tipos de organización que predominen na sociedade. Así naqueles casos nos que están quenes tratan de impoñer que o conxunto dos homes poden baixar as súas esperanzas: os seres humanos non son condenados, a causa da súa constitución biolóxica, para aniquilarse mutuamente ou para estar baixo o imperio dun destino cruel e auto inflixido (es)
so:isPartOf https://gl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Verificadas (gl)
qkg:hasContext qkg:Context186005
Property Object

Triples where Mention377989 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation357417 qkg:hasMention
Subject Property