Mention380195

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text İntellekti ilahiləşdirmək lazım deyil. O, güclü əzələyə malik, lakin simasız bir şəxsiyyətdir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention380195 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation359497 qkg:hasMention
Subject Property