Mention385852

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Considero importante, aínda urxente necesidade, para os traballadores intelectuais ir xuntos, tanto para protexer o seu propio status económico como, falando de xeito xeral, asegurar a súa influencia no campo político. (pt)
so:isPartOf https://gl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Verificadas (gl)
qkg:hasContext qkg:Context189802
Property Object

Triples where Mention385852 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation364921 qkg:hasMention
Subject Property