Mention390727

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Elm atom bombasını kəşf etdi,lakin əsl pislik insanların beyinlərində və qəlblərindədir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention390727 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation369558 qkg:hasMention
Subject Property