Mention394792

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text İnsan - özünü, düşüncələrini və hisslərini bütün dünyadan ayrı hiss edir - və bu onun optik illüziyasıdır. Bu illüziya istəklərimizi məhdudlaşdıraraq bizim üçün bir zindan oldu. Bizim vəzifəmiz hər bir canlıya, bütün dünyaya qədər iştirak dairəmizi genişləndirərək bu həbsxanadan azad olmaqdır. Heç kim bu işi sona qədər başa çatdıra bilməz, ancaq bu məqsədə çatmaq üçün cəhdlər qurtuluşun bir hissəsidir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention394792 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation373459 qkg:hasMention
Subject Property