Mention394795

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Un ser humanoa é unha parte de un todo, chamado por nós Universo, unha parte limitada en temp e espacio. El ten unha experiencia propia, os seus pensamentos e sentementos, como algo separado do resto --unha especie de ilusión óptica da súa consciencia. Esta ilusión é un tipo de prisón para nós, restrinxindo os nosos desexos personais e de afecto a unhas poucas persoas próximas. A nosa tarefa debe ser liberarnos desta prisón pola ampliación dos nosos círculos de compasión para abrazar todas as critaturas vivas e o conxunto da natureza na súa beleza. (es)
so:isPartOf https://gl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Atribuídas (gl)
Property Object

Triples where Mention394795 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation373459 qkg:hasMention
Subject Property