Mention395331

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Nə edirsinizsə, onu bacardığınız qədər sadə edin, amma qətiyyən bəsit yox. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention395331 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation373975 qkg:hasMention
Subject Property