Mention397976

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Bəzi kişilər qadınları anlamağa çalışar, digərləri özlərini daha sadə mövzulara həsr edərlər. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention397976 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation376510 qkg:hasMention
Subject Property