Mention403629

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Vienintelis būdas pabėgti nuo kenksmingo pagyrų poveikio yra eiti dirbti. (lt)
so:isPartOf https://lt.wikiquote.org/wiki/Albertas_Ein%C5%A1teinas
Property Object

Triples where Mention403629 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation381886 qkg:hasMention
Subject Property