Mention404772

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Et menneskes sande værdi skal ses i dets evne til at frigøre sig fra sig selv. (da)
so:isPartOf https://da.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention404772 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation382982 qkg:hasMention
Subject Property