Mention404775

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text İnsanın əsl dəyəri, ilk növbədə, özünün "Mən"indən imtina edə bildiyi ölçü və məna ilə müəyyən edilir. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention404775 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation382982 qkg:hasMention
Subject Property