Mention406499

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Gəlir vergisi bəyannaməsi vermək üçün bir filosof olmaq lazım. Bir riyaziyyatçı öhdəsindən gələ bilməz. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention406499 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation384613 qkg:hasMention
Subject Property