Mention407187

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Həqiqət və Biliyi hakim etməyə cəhd edənlər allahların gülüşünə səbəb olacaq. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention407187 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation385262 qkg:hasMention
Subject Property