Mention407283

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Riyaziyyat, özünü aldatmağın ən mükəmməl üsuludur. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention407283 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation385352 qkg:hasMention
Subject Property