Mention413838

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Se a miña teoría da relatividade é correcta, Alemania reclamarame como alemán e Francia dirá que son un home do mundo. Se se manifesta errónea, Francia dirá que son alemán e Alemania dirá que son xudeo. (es)
so:isPartOf https://gl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Atribuídas (gl)
Property Object

Triples where Mention413838 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation391623 qkg:hasMention
Subject Property