Mention416806

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Həyat, velosiped sürmək kimidir. Tarazlığını saxlamaq üçün hərəkət etməlisən. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention416806 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation394439 qkg:hasMention
Subject Property