Mention419667

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Miłość jest lepszym nauczycielem niż obowiązek. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention419667 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation397200 qkg:hasMention
Subject Property