Mention424073

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text İnsanın dəyəri verdikləri ilə ölçülür, nail olduqları ilə yox. Çalışın, bəxtəvər insan yox, dəyərli insan olun. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention424073 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation401477 qkg:hasMention
Subject Property