Mention424433

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Prawda to dążenie do wyznaczenia z niewiadomej. (pl)
so:isPartOf https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Property Object

Triples where Mention424433 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation401810 qkg:hasMention
Subject Property