Mention425521

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text För mig är Gud inget annat än ett uttryck för och en produkt av människans svagheter. Einstein i ett brev 1954. (sv)
so:isPartOf https://sv.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
so:description Citat med källa (sv)
Property Object

Triples where Mention425521 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation402842 qkg:hasMention
Subject Property