Mention427115

Download triples
rdf:type qkg:Mention
so:text Əgər problemi yaradan kimi düşünürsənsə, o problemi heç vaxt həll edə bilməyəcəksən. (tr)
so:isPartOf https://az.wikiquote.org/wiki/Albert_Eyn%C5%9Fteyn
Property Object

Triples where Mention427115 is the object (without rdf:type)

qkg:Quotation404376 qkg:hasMention
Subject Property